77777 cpythonsafebox getitemdata dwslotindex 135 strange slot index

0